STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88701 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KYH BIO TECH VIỆT NAM 01/2023-KYHBIO Còn hiệu lực
25/05/2023

88702 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG 15/2023/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
02/06/2023

88703 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 02-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88704 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 03-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88705 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 04-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/06/2023

88706 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 05-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/06/2023

88707 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XNK CÔNG TOÀN 12/CT-BPL Còn hiệu lực
11/07/2023

88708 Máy đo đường huyết TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEALTHCARE HCT 005PL/PCBPL-BYT/HCT Còn hiệu lực
14/08/2023

88709 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 32/170000100/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/09/2023

88710 Máy đo đường huyết TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 10-2023/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/10/2023