STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88701 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV019/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

88702 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV034/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

88703 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

88704 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022

88705 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
02/03/2023

88706 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 005/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
20/04/2023

88707 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
05/06/2023

88708 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
14/08/2023

88709 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

88710 Phụ tùng máy cắt đốt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV020a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019