STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88821 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 137/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2022

88822 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

88823 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 04/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
22/09/2022

88824 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 05/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/09/2022

88825 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 05/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
06/10/2022

88826 Mũi Khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

88827 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/WaveDental Còn hiệu lực
25/04/2023

88828 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 04/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
03/08/2023

88829 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ Y TẾ VTECH 05/PL/2023/VTECH Còn hiệu lực
04/08/2023

88830 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023