STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88821 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 30-PL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
08/01/2021

88822 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1144/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TD HEALTHCARE Còn hiệu lực
20/07/2021

88823 Qủa lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/121 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

88824 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 68/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

88825 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 69/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

88826 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 70/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

88827 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 71/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/11/2021

88828 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/01/2022

88829 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 1006321CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY LỌC THẬN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/01/2022

88830 Quả lọc thận TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 06/BPL-OST Đã thu hồi
24/03/2022