STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88831 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181543 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
01/03/2021

88832 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181744 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/07/2021

88833 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181789 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
27/07/2021

88834 Mũi khoan răng MI STAINLESS BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018863 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
02/01/2020

88835 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018810 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/12/2019

88836 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018980 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
25/03/2020

88837 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181882 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
13/10/2021

88838 Mũi khoan răng kim cương Dia burs TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018168 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
12/12/2019

88839 Mũi khoan răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 03210717 Công ty TNHH KD TTB Y Nha khoa Việt Tiên Còn hiệu lực
05/08/2019

88840 Mũi khoan răng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02070817 Công ty TNHH KD TTB Y Nha khoa Việt Tiên Còn hiệu lực
07/08/2019