STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88881 Mũi khoan dùng trong tai mũi họng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2023/08/80 Còn hiệu lực
03/08/2023

88882 Mũi khoan implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200811 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
04/01/2021

88883 Mũi khoan implant TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 1297 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
13/01/2022

88884 Mũi khoan implant TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230606/SD/BPL Còn hiệu lực
08/06/2023

88885 Mũi khoan Implant Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20230711/SD/BPL Còn hiệu lực
11/07/2023

88886 Mũi khoan khớp gối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019045/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

88887 Mũi khoan kim cương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2024/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
09/05/2021

88888 Mũi khoan kim cương mài răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1061/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

88889 Mũi khoan kim cương mài răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2066/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
28/01/2021

88890 Mũi khoan kim cương mở cửa sổ xoang trong nâng xoang TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190340.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021