STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
88971 Ống thông canuyn mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

88972 Ống thông canuyn mở khí quản các cỡ. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 90/170000166/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

88973 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

88974 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 61/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
18/06/2021

88975 Ống thông canuyn mở khí quản dùng dẫn khí O2, CO2 đường thở trong phẫu thuật. TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 46/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
16/12/2021

88976 Ống thông cắt đốt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0091-2/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

88977 Ống thông cắt đốt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0157-2/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

88978 Ống thông cắt đốt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0204/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
30/10/2023

88979 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0054/PCBPL-BYT Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Đã thu hồi
22/03/2021

88980 Ống thông cắt đốt bằng nhiệt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0054-1/PCBPL- BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/08/2021