STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89041 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-01/210000016/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Đã thu hồi
31/08/2021

89042 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG 01.21/HVL/170000105/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG VIỆT LONG Đã thu hồi
25/10/2021

89043 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-2/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/10/2021

89044 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 26082022/PL-Vessel Còn hiệu lực
29/08/2022

89045 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0092-3/PCBPL-BSVIETNAM Còn hiệu lực
21/09/2022

89046 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/170 Còn hiệu lực
02/11/2022

89047 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP Y TẾ HSI 1102/2022/CV/HSI Còn hiệu lực
11/11/2022

89048 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-74/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/03/2023

89049 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ THÀNH 16052023/PL-Vessel Còn hiệu lực
17/05/2023

89050 Ống thông chẩn đoán TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỢP NHẤT 190723/HN-CBPL Còn hiệu lực
19/07/2023