STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89101 NHẤT NHẤT 46 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3877 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

89102 NHẤT NHẤT 47 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3878 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

89103 NHẤT NHẤT 48 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3879 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

89104 NHẤT NHẤT 49 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3880 PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
08/07/2021

89105 Nhất Nhất 56 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-4S PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

89106 Nhất Nhất 60 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-8AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

89107 Nhất Nhất 62 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-10AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

89108 Nhất Nhất 64 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-12AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

89109 Nhất Nhất 65 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-13AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

89110 Nhất Nhất 66 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-14AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021