STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89481 Nẹp DCS 95 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 247/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

89482 Nẹp DCS/DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 052/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
08/04/2020

89483 Nẹp DCS/DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 052/MDN/0320REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
13/10/2021

89484 Nẹp DHS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

89485 Nẹp DHS 135 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 248/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019

89486 Nẹp DHS các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 01/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
22/08/2019

89487 Nẹp DHS/DCS TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 813/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/06/2023

89488 Nẹp dọc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

89489 Nẹp dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021073/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

89490 Nẹp dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021