STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89501 Nẹp gân gấp TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

89502 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 198/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

89503 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 199/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

89504 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 202/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

89505 Nẹp gấp góc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 277/MKM/1021 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

89506 Nẹp gấp góc (125°/ 130°/ 135°/140°) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

89507 Nẹp gấp góc 130° (DHS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

89508 Nẹp gấp góc 95° (DCS) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

89509 Nẹp gấp góc ZSQ02 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 211/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

89510 Nẹp gấp góc ZSQ03 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 212/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019