STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89531 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-144-2020/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
26/05/2020

89532 Nẹp khóa liên lồi cầu xương cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-56-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

89533 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 209/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

89534 Nẹp khóa lồi cầu ngón nhỏ 2.0 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 210/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
10/09/2019

89535 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
09/09/2020

89536 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

89537 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

89538 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 131/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021

89539 Nẹp khóa lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

89540 Nẹp khóa lòng máng 1/3 Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 069/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
25/11/2021