STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89551 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190371-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
02/07/2019

89552 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Denmedico Còn hiệu lực
25/06/2019

89553 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 69-DVPL/ 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TM – DV KING ANH Còn hiệu lực
13/07/2019

89554 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

89555 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89556 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89557 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 172-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

89558 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
24/07/2019

89559 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1696/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
29/07/2019

89560 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 338-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty Cổ Phần Y Dược Phẩm VIMEDIMEX Còn hiệu lực
17/08/2019