STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89581 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG 005-2022/200000032/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/04/2022

89582 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 154-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

89583 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENMEDICO 03-PLTTB-BYT-DEN/2022 Còn hiệu lực
30/08/2022

89584 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 137/2020/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/09/2022

89585 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2388/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2022

89586 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 04/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
22/09/2022

89587 MŨI KHOAN NHA KHOA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NVDENT 05/2022/PL-NVDENT Còn hiệu lực
30/09/2022

89588 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOLEADER 05/2022/PL-BIOLEADER Còn hiệu lực
06/10/2022

89589 Mũi Khoan nha khoa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2870A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

89590 Mũi khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH 01/CBPL/WaveDental Còn hiệu lực
25/04/2023