STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89671 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 337/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89672 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 338/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89673 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 339/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89674 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 340/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89675 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 341/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89676 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 342/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89677 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 343/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89678 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 344/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89679 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 345/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019

89680 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 346/MED1118/ CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Còn hiệu lực
21/10/2019