STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89681 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 602/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/06/2020

89682 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1148/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2020

89683 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1775/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

89684 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1775/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

89685 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1775/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/12/2020

89686 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 152/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ NHA KHOA THÔNG MINH VIỆT NAM Còn hiệu lực
26/02/2021

89687 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 514A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG Còn hiệu lực
22/04/2021

89688 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021179/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ HOÀN MỸ Còn hiệu lực
31/05/2021

89689 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2478 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - SẢN XUẤT ĐẠI TẤN Còn hiệu lực
12/11/2021

89690 Mũi khoan răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHA KHOA 01/CBPL/ColUS Còn hiệu lực
16/03/2023