STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89711 Mũi khoan răng kim cương DIA BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181077 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
26/05/2020

89712 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181461 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
19/01/2021

89713 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181543 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
01/03/2021

89714 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181744 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
05/07/2021

89715 Mũi khoan răng kim cương DIA-BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181789 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
27/07/2021

89716 Mũi khoan răng MI STAINLESS BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018863 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
02/01/2020

89717 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018810 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
10/12/2019

89718 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018980 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
25/03/2020

89719 Mũi khoan răng CARBIDE BURS TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181882 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
13/10/2021

89720 Mũi khoan răng kim cương Dia burs TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018168 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI Còn hiệu lực
12/12/2019