STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89771 Mũi đánh bóng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

89772 Mũi đánh bóng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

89773 Mũi đánh bóng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 043-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
05/10/2020

89774 Mũi đánh bóng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 334-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Việt Sống Còn hiệu lực
08/10/2020

89775 Mũi đánh bóng nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1658/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Trang thiết bị Y Nha khoa Việt Đăng Còn hiệu lực
15/07/2019

89776 Mũi đánh bóng răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 260224/TT-PLB Còn hiệu lực
15/05/2024

89777 Mũi đánh bóng răng kim cương TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1061/170000074/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Cung ứng Y tế Nha Phong Còn hiệu lực
18/01/2021

89778 Mũi để đặt chân răng nhân tạo TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2861A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/08/2023

89779 Mũi đo độ sâu lỗ chân răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

89780 Multi Drug 5 Drug Screen Test Card TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2709 PL-TTDV Công Ty TNHH Thiết Bị Xét Nghiệm Nhanh Medlab Còn hiệu lực
02/01/2020