STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89801 Mô hình nhựa thạch cao/ Plaster Model TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 126.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG ACESO Còn hiệu lực
20/05/2021

89802 Mở khí quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020663/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HKT VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/12/2020

89803 Mở khí quản 2 nòng loại có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-011/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

89804 Mở khí quản có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

89805 Mở khí quản có bóng/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 16/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
15/06/2024

89806 Mở khí quản có/không bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0044-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

89807 Mở khí quản không có bóng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 31/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
03/11/2021

89808 Mở khí quản Tracheofix có bóng, có cửa, các số 7-11mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-023/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

89809 Mở khí quản Tracheofix có bóng, không cửa, các số 7-11mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-021/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019

89810 Mở khí quản Tracheofix không bóng, không cửa, các số 7-11mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật và Dịch vụ THỐNG NHẤT Còn hiệu lực
29/06/2019