STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
89921 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

89922 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TS0010/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
07/10/2019

89923 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS037/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
21/10/2020

89924 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES TA011/170000073/ PCBPL-BYT (môi trường cấy phôi) CÔNG TY TNHH TOÀN ÁNH Còn hiệu lực
28/10/2020

89925 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 21-2022/170000007/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/07/2022

89926 Môi trường nuôi cấy phôi TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM 37-2022/170000007/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/08/2022

89927 Môi trường nuôi cấy phôi GM501 Cult with Gentamicin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU 12.2-1218ĐH/170000096/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ME77 VIỆT NAM Đã thu hồi
04/06/2021

89928 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 569 / 180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
07/12/2019

89929 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 358/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
04/06/2020

89930 Môi trường nuôi cấy phôi liên tục hệ đơn bước TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 391/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRỢ SINH Còn hiệu lực
15/06/2020