STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91261 Nẹp chữ Y 3.5 các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 155/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91262 Nẹp cổ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-414-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

91263 Nẹp cổ (mềm) TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

91264 Nẹp cổ chẩm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020199/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH Còn hiệu lực
18/03/2021

91265 Nẹp cổ chân TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

91266 Nẹp cổ chân dạng vòng xoắn điện TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 53.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JOIN MD VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/03/2021

91267 Nẹp Cồ Cứng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 097-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Sản Xuất Hiển Minh Còn hiệu lực
04/07/2019

91268 NẸP CỔ CỨNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

91269 Nẹp cổ cứng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA 02/PL-GH Còn hiệu lực
14/06/2024

91270 Nẹp cổ lối trước TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 559PL-TTDV Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Y Tế Việt Sing Còn hiệu lực
20/02/2020