STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91281 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 10/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
12/03/2020

91282 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 181-01/SHV-RC-2020 Công ty TNHH Siemens Healthcare Còn hiệu lực
13/08/2020

91283 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-128/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

91284 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-129/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2020

91285 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-126/170000033/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2020

91286 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-255/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2022

91287 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-260/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/07/2022

91288 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 06/2022/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
14/09/2022

91289 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE 27/SHV-RC-2023 Còn hiệu lực
11/05/2023

91290 Nắp chống bay hơi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH 06/2023/PLTTBYT-LT Còn hiệu lực
19/05/2023