STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91301 Nẹp dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021073/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
16/03/2021

91302 Nẹp dọc bán động TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

91303 Nẹp dọc các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 47A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIÊT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
25/02/2021

91304 Nẹp dọc các cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1310/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI ÂU Còn hiệu lực
19/10/2021

91305 Nẹp dọc cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/406 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
06/10/2021

91306 Nẹp dọc cố định TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019102BS/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Còn hiệu lực
22/09/2021

91307 Nẹp dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0418/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
19/08/2019

91308 Nẹp dọc cố định cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 32/MED0418 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/11/2021

91309 Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005d/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
18/11/2019

91310 Nẹp dọc cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HL005d/170000073/ PCBPL-BYT (cty Hoàng Lộc M.E) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LỘC M.E Còn hiệu lực
20/12/2019