STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91351 NẸP ISELIN 25CM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 227-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HƯNG VI NA Còn hiệu lực
02/12/2020

91352 Nẹp kết nối 2 nẹp dọc có đường kính khác nhau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 103/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
27/10/2021

91353 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-469-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91354 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-407-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91355 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-33-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91356 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-282-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

91357 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-316-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/06/2019

91358 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-357-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

91359 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-525-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

91360 Nẹp khóa TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-527-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019