STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91571 Thuốc thử định tính nhóm máu hệ ABO phương pháp hồng cầu mẫu TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-240/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
31/03/2022

91572 Thuốc thử định tính yếu tố V Leiden TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 31.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
06/04/2022

91573 Thuốc thử định tính yếu tố V Leiden TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 31A.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
11/10/2022

91574 Thuốc thử đo lường thụ thể kháng đông tiểu cầu đặc hiệu ADP (P2Y12) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 35.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
07/10/2022

91575 Thuốc thử đo thời gian Thrombin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỸ GIAO 08.22-TCA/PL-MYG Còn hiệu lực
18/07/2022

91576 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-193/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
15/07/2020

91577 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-194/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
16/07/2020

91578 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-195/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020

91579 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-300/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020

91580 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn và chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm miễn dịch TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-327/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Đã thu hồi
16/07/2020