STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91591 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VASSEN KOREA CONTACT LENS 02/2024/PL-VASSEN Còn hiệu lực
08/03/2024

91592 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỊNH 02:2024/ PL- ĐẠI THỊNH Còn hiệu lực
27/03/2024

91593 NƯỚC MẮT NHÂN TẠO TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT DƯỢC 02/2024/BPL-VD Còn hiệu lực
05/04/2024

91594 Nước mắt nhân tạo Hydrelo TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 27/170000001/PCBPL-BYT Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/05/2020

91595 Nước mắt nhân tạo Hydrelo TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 23/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
28/05/2020

91596 Nước mắt nhân tạo Hydrelo Allergy TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 10/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte. Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/05/2020

91597 Nước mắt nhân tạo Hydrelo Allergy TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 10/170000001/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Santen Pharmaceutical Asia Pte. Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/05/2020

91598 Nước mắt nhân tạo Hydrelo Allergy TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 75/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
28/05/2020

91599 Nước mắt nhân tạo Hydrelo Allergy TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 75/170000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Một thành viên Vimedimex Bình Dương Còn hiệu lực
28/05/2020

91600 Nước mắt nhân tạo Hydrelo Dual Action TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 28/170000001/PCBPL-BYT Santen Pharmaceutical Asia Pte.Ltd. tại thành phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
28/05/2020