STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91611 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng calci TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 136/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/10/2022

91612 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng citrat TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 251/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022

91613 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 203/2022/NA-PL Còn hiệu lực
28/11/2022

91614 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cortisol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 47/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

91615 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CRP TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 264/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

91616 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cu (Đồng) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 09/2023/NP-PL Còn hiệu lực
06/01/2023

91617 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng D-dimer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 265/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

91618 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 222/2022/NA-PL Còn hiệu lực
09/12/2022

91619 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ferritin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 50/2023/NA-PL Còn hiệu lực
10/03/2023

91620 Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng fructose TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 252/2022/NA-PL Còn hiệu lực
14/12/2022