STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91641 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91642 Nước biển sâu Danapha Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91643 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 01/2022/TTBYT Đã thu hồi
21/04/2022

91644 Nước biển sâu Danapha Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 02/2022/TTBYT-DNP Còn hiệu lực
23/04/2022

91645 Nước Biển Sâu Nano Ocean Kids TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1778/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÁP EIFFEL Còn hiệu lực
22/12/2020

91646 Nước Biển Sâu Nano Sea TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2115/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TẬP ĐOÀN USA VIP Còn hiệu lực
01/02/2021

91647 Nước biển sâu XI-FRESH Người lớn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91648 Nước biển sâu XI-FRESH Trẻ em TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA 04/2022/TTBYT Còn hiệu lực
26/07/2022

91649 Nước biển sâu xịt sạch thông mũi TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ORGANIC PHARMA 01/2023/PL-ORGANIC Còn hiệu lực
12/01/2024

91650 Nước biển xịt mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2652 PL Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Thiên Thảo Còn hiệu lực
03/01/2020