STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91701 Nẹp khóa bản nhỏ/bản hẹp/bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL87/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91702 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-401-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

91703 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-60-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
04/03/2021

91704 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0357/200000039/PCBPL-BYT ÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91705 Nẹp khóa bản rộng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 223C/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91706 Nẹp khóa bản rộng nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91707 Nẹp khóa bản rộng Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 224C/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91708 Nẹp khóa các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/22 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

91709 Nẹp khóa các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/23 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
02/12/2021

91710 Nẹp khóa các loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181156/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀO NAM Còn hiệu lực
30/07/2020