STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91711 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT HÀ NỘI 02/2022/PL-ĐV Còn hiệu lực
05/10/2022

91712 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 001/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
08/02/2023

91713 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 003/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
19/04/2023

91714 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 002/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
20/04/2023

91715 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM PV HEALTHCARE 002/2023/KQPL-PV Còn hiệu lực
20/04/2023

91716 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 01/080523/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

91717 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM 02/080523/KQPL-AMV Còn hiệu lực
29/05/2023

91718 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TÊN LỬA 03/2022/PL-TL Còn hiệu lực
09/05/2023

91719 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT 1107/2023/PL-MHV Đã thu hồi
19/07/2023

91720 Nước mắt nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MẮT HÀN VIỆT 04/2023/PL-MHV Còn hiệu lực
20/07/2023