STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91751 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006-1/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91752 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV019/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91753 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV034/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019

91754 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV006/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
18/07/2019

91755 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 003/2022/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
24/08/2022

91756 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 004/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
02/03/2023

91757 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 005/PCBPL/CPV-HERSILL Còn hiệu lực
20/04/2023

91758 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 001/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
05/06/2023

91759 Phụ tùng hệ thống khí TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH C.P.V 002/PCBPL/CPV-THERAPY Còn hiệu lực
14/08/2023

91760 Phụ tùng hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES CPV031/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH C.P.V Còn hiệu lực
16/07/2019