STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91751 Nẹp khóa xương đòn trước Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 226/MKM/1220 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
24/12/2020

91752 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91753 Nẹp khóa xương đòn đầu ngoài TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0911/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91754 Nẹp khóa đa hướng đầu dưới xương quay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

91755 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 233/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

91756 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 234/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

91757 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 235/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

91758 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 237/MED0918/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

91759 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 238/MED0918/(1) CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019

91760 Nẹp khóa đa hướng, vít khóa, vít nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 239/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019