STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91851 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

91852 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

91853 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

91854 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/2812/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
08/01/2020

91855 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1609/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THẾ GIỚI NHA Còn hiệu lực
20/11/2020

91856 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1606/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
20/11/2020

91857 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2001/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Còn hiệu lực
01/02/2021

91858 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02280518 Công ty TNHH TM Dịch vụ Gia Mạnh Còn hiệu lực
22/04/2021

91859 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 107/170000006/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
11/10/2021

91860 Vật liệu làm răng giả TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT 230307/PL-dSIGN-IVUSA Còn hiệu lực
07/03/2023