STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91861 Vật liệu làm răng giả dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VIỆT CAN 106/170000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM & DV Việt Can Còn hiệu lực
17/11/2020

91862 Vật liệu làm răng giả tạm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200409 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
31/07/2020

91863 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200006 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/02/2020

91864 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210869/ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/11/2021

91865 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

91866 Vật liệu làm răng giả tạm thời TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
23/11/2021

91867 Vật liệu làm răng giả tạm thời ( Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021

91868 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Tempron) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

91869 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Đã thu hồi
25/11/2021

91870 Vật liệu làm răng giả tạm thời (Unifast III) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 173/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
27/12/2021