STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91931 Nẹp khóa mặt trong lồi cầu cánh tay TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0370/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY Còn hiệu lực
13/11/2021

91932 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-402-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
28/06/2019

91933 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
06/04/2020

91934 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-67-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

91935 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 076/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

91936 Nẹp khóa mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91937 Nẹp khóa mắt xích Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 082/MKM/0420 Công ty TNHH Thiết bị y tế Danh Còn hiệu lực
15/04/2020

91938 Nẹp khóa mắt xích Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 082/MKM/0420-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/12/2021

91939 Nẹp khóa mắt xích xương chậu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 265/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

91940 Nẹp khóa mắt xích xương chậu Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 266/MKM/0821 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021