STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
91951 Nẹp lồi cầu đùi 4.5 các loại, các kích cỡ TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 137/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/09/2019

91952 Nẹp lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-528-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
01/07/2019

91953 Nẹp lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 77/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/09/2019

91954 Nẹp lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 022/MDN/0320 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
05/04/2020

91955 Nẹp lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH XUÂN VY 225-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT Còn hiệu lực
20/04/2020

91956 Nẹp lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-73-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
05/03/2021

91957 Nẹp lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-408-2018/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
27/06/2019

91958 Nẹp lòng máng 1/3 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÀI LỘC TL83/170000067/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/08/2023

91959 Nẹp lòng máng 1/3 dùng vít 3.5 mm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 022REV/MDN/0121 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
02/11/2021

91960 Nẹp lòng máng 3.5 TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 243/MED1118/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/09/2019