STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92181 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0422PL/TTC-BYT Còn hiệu lực
07/03/2022

92182 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VÀ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG TÂM THY 0422PL-B/TTC-BYT Còn hiệu lực
26/11/2022

92183 Nút chặn xi măng lòng tủy xương đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0400/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/11/2022

92184 Nút chặn xi măng ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-446-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

92185 Nút chặn xi măng ống tủy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-447-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
19/06/2019

92186 Nút chặn xi măng tự tiêu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 18-DVPL 170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

92187 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 010A/170000006/PCBPL-BYT CTCP NHÀ MÁY TTBYT USM HEALTHCARE Còn hiệu lực
12/01/2020

92188 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
25/09/2020

92189 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH 10/170000166/ PCBPL-BYT. CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Y TẾ BÌNH MINH Còn hiệu lực
14/01/2021

92190 Nút chặn đuôi kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 21/2022/KQPL-USM Còn hiệu lực
26/09/2022