STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92341 Ống soi tai, mũi họng loại mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DAEWON PHARMACEUTICAL 02-2022/KQPL-DP Còn hiệu lực
08/07/2022

92342 Ống soi tán sỏi thận qua da PCNL TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DND 1111/DND-2022/PLTTBYT Còn hiệu lực
22/11/2022

92343 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 23/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92344 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 24/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92345 Ống soi thận TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 80/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92346 Ống soi thận TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 81/RWVN0823 Còn hiệu lực
06/09/2023

92347 Ống soi thận niệu quản và các phụ kiện, linh kiện đi kèm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD 281022/PL-OSTNQ Còn hiệu lực
28/10/2022

92348 Ống soi thận và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ AMB 0522/AMB/KQPL Còn hiệu lực
18/04/2023

92349 Ống soi thận điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 10.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
06/12/2023

92350 Ống soi thận điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 10.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
06/12/2023