STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92381 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 01NL-DISPO/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92382 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 03NL-YU/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
29/06/2019

92383 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 05/2021/NL-DISPO/170000009/PLTBYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVKT NGUYỄN LÂM Còn hiệu lực
31/12/2021

92384 Nút vặn kim luồn có cổng tiêm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM 05NL-DISPO/170000009/PLTBYT Còn hiệu lực
29/02/2024

92385 Nút đậy kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 453 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG PHÁT Còn hiệu lực
09/01/2020

92386 Nút đậy kim luồn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HƯNG PHÁT 10/2023/02062023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

92387 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 076-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

92388 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 319-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ kỹ thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
02/11/2021

92389 Nút đậy đuôi kim luồn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC 04/2024/PLTTBYT-HL Còn hiệu lực
22/03/2024

92390 Nút điểm lệ TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 202/170000031/PCBPL-BTY Công ty Cổ phần Thiên Trường Còn hiệu lực
28/08/2021