STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92411 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 106/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92412 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 107/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92413 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 108/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92414 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 109/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92415 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 110/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92416 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 111/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019

92417 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 167/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/08/2019

92418 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

92419 Nẹp khoá, nẹp khoá đa hướng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 28/MED0820 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/09/2020

92420 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022