STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92411 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 022023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
25/04/2023

92412 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92413 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92414 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 43/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/05/2023

92415 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM 02-12023/AME-PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/05/2023

92416 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLĐKLH Đã thu hồi
23/08/2023

92417 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 08/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
23/08/2023

92418 Qủa lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 113/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

92419 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023

92420 Quả lọc máu nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 112/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/11/2023