STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92421 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 10-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
15/03/2023

92422 Vi ống thông can thiệp mạch máu Mizuki TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190164.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

92423 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 174/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
28/05/2021

92424 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 114/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

92425 Vi ống thông can thiệp mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 117/DA-MCV/22 Còn hiệu lực
23/06/2022

92426 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181390 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
24/11/2020

92427 Vi ống thông can thiệp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM 0120/PCBPL-BSVIETNAM Công ty TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/01/2021

92428 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181914 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
12/11/2021

92429 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 38-2022/PL-PT Còn hiệu lực
19/04/2022

92430 Vi ống thông can thiệp mạch máu XO CROSS CATHETER PLATFORM TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 166/PLBCD/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật Hợp Nhất Còn hiệu lực
15/10/2021