STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92471 Que thử nhanh HCG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 060622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92472 Que thử nhanh HEV lgM TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 070622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92473 Que thử nhanh Malaria TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 080622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92474 Que thử nhanh MET TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 090622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92475 Que thử nhanh Multi-5 Drug/ Multi-6 Drug TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 100622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92476 Que thử nhanh Syphilis TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 110622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92477 Que thử nhanh troponin I TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HỢP NHẤT 120622-ACCU/HN Còn hiệu lực
18/06/2022

92478 Que thử nồng độ axid peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 2515 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

92479 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210243 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH B.BRAUN VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/04/2021

92480 Que thử nồng độ axit peracetic TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 398/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
13/06/2023