STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92571 Vi ống thống TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-169/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

92572 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-167/PLTTBYT Còn hiệu lực
12/10/2022

92573 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 43/CV-KM Còn hiệu lực
17/10/2022

92574 Vi ống thông TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KHÔI MINH 48/CV-KM Còn hiệu lực
24/03/2023

92575 Vi ống thông can thiệp TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181390/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
15/03/2021

92576 Vi ống thông can thiệp mạch máu TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181601/1 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Còn hiệu lực
31/05/2021

92577 Vi ống thông can thiệp mạch máu thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018519 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
28/07/2019

92578 Vi ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 14/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92579 Vi ống thông can thiệp nút mạch hóa chất TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181948 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
14/11/2021

92580 Vi ống thông (các loại) TTBYT Loại D TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 1851-1CL6/3/2019 PL-TTDV Công ty cổ phần trang thiết bị y tế Hạnh Nguyên Còn hiệu lực
05/04/2021