STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92631 Nẹp khóa lòng máng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92632 Nẹp khóa ốp lồi cầu đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 139/MKM/0920 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

92633 Nẹp khóa ốp lồi cầu đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 139/MKM/0920-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92634 Nẹp khóa ốp lồi cầu đùi Titanium TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 118/MKM/0720 Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh Còn hiệu lực
30/07/2020

92635 Nẹp khóa titanium ốp lồi cầu đùi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 118/MKM/0720-REV Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
23/11/2021

92636 Nẹp khóa đĩa đệm quanh bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92637 Nẹp khóa đĩa đệm quanh bụng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0811/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92638 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0611/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92639 Nẹp mắt xích TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHANG LỘC THÀNH VBPL/0711/2022/KLT Còn hiệu lực
15/11/2022

92640 Nẹp nén ép TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 114/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
27/08/2019