STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92681 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 89.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HỒNG TIẾN Còn hiệu lực
17/04/2021

92682 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 125.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN EMIN VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

92683 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 130 PL-MDC/170000053/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Á Châu Còn hiệu lực
29/05/2021

92684 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO SU VIỆT NAM 10PL-VRT/170000160/PCBPL-BYT Công ty TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ HÀ CAO Còn hiệu lực
15/07/2021

92685 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 22/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Còn hiệu lực
20/08/2021

92686 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1524/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MEDLINKS Còn hiệu lực
13/08/2021

92687 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1576/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY Còn hiệu lực
18/08/2021

92688 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0738PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Còn hiệu lực
19/08/2021

92689 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 71/170000086/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Còn hiệu lực
25/08/2021

92690 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 384.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
28/08/2021