STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92701 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 062-TL/2018/170000162/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
09/08/2019

92702 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 195-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hoàng Lê Còn hiệu lực
17/09/2019

92703 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 376/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY DƯỢC VTYT TAKARA Còn hiệu lực
19/06/2020

92704 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 957/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN D2PHARM VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2021

92705 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7121/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ Y TẾ HASAKY Còn hiệu lực
09/08/2021

92706 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 71021CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM Còn hiệu lực
08/09/2021

92707 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 19821/210000003/PCBPL-BYT Công ty CP công nghiệp phụ trợ Nhân Việt Còn hiệu lực
17/11/2021

92708 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4054-7 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN TBYT BÁCH VIỆT Còn hiệu lực
29/12/2021

92709 Tủ đầu giường bệnh nhân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯƠNG PHƯỚC ĐÔNG 27/04/2022/DPD/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2022

92710 TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ COMED VIỆT NAM 03PL/2022 Còn hiệu lực
16/06/2022