STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92761 Nhất Nhất 64 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-12AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

92762 Nhất Nhất 65 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-13AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

92763 Nhất Nhất 66 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4008-14AS PL-TTDV Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
27/10/2021

92764 Nhất Nhất 67 TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4088 PL-TTDV Công ty THHH Dược phẩm Nhất Nhất Còn hiệu lực
29/12/2021

92765 Nhiệt kế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDICON 42PL-MDC/PCBPL-BYT Công ty TNHH Avanta Diagnostics Còn hiệu lực
25/06/2019

92766 Nhiệt kế TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 219-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/07/2019

92767 Nhiệt kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 019-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
16/09/2019

92768 Nhiệt kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 234-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Khoa Còn hiệu lực
08/10/2019

92769 Nhiệt kế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 148/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Còn hiệu lực
17/07/2020

92770 Nhiệt kế TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 359.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA TÍN Còn hiệu lực
05/05/2021