STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92791 Ống hút dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 38/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
02/03/2020

92792 Ống hút dẫn chất liệu Silicone/Silicone Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SEWOON MEDICAL VINA 06 Còn hiệu lực
13/04/2023

92793 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 059-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Còn hiệu lực
14/06/2019

92794 Ống hút dịch TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 145-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MGS VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

92795 Ống hút dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2908/170000102/PCBPL/2018 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
01/08/2019

92796 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 124/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
29/09/2020

92797 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1964/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG TÍN Còn hiệu lực
01/12/2020

92798 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 196/VG-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/08/2021

92799 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 189/VG-2021/190000011/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
07/08/2021

92800 Ống hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021