STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92821 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 17/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92822 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 18/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

92823 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 387/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
09/08/2022

92824 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0013-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
12/09/2022

92825 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 003-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2022

92826 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 60/2022/PA-BPL Còn hiệu lực
05/11/2022

92827 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0010-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/01/2023

92828 ỐNG DẪN LƯU MÀNG PHỔI TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0013-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/02/2023

92829 Ống dẫn lưu màng phổi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0049-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/02/2023

92830 Ống dẫn lưu màng phổi cho trẻ sơ sinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 101/Vygon-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
10/07/2020