STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92831 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ AN SINH 05/2022/BYT-CCHNPL Còn hiệu lực
10/03/2022

92832 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 14.03/PCBPL_MT.PRO Còn hiệu lực
14/03/2022

92833 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY 03/2022/CBPL-PHARMACITY Còn hiệu lực
24/06/2022

92834 Nhiệt Kế Điện Tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 415/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/05/2022

92835 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 02-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
09/05/2022

92836 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM 03-VBPL-B/VTM Còn hiệu lực
11/05/2022

92837 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 479/190000021/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/06/2022

92838 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 103/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
07/06/2022

92839 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 06/2022/SODEMA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

92840 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 105/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
21/06/2022