STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92851 Ống dẫn khí y tế TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 377-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

92852 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 259-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
19/08/2019

92853 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 105/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Công Nghệ An Pha Còn hiệu lực
05/03/2020

92854 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1290/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FORTE GROW MEDICAL (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
01/09/2020

92855 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00124-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/10/2021

92856 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG 2021-17-NK/170000121/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/10/2021

92857 Ống dẫn lưu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2280/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
04/01/2022

92858 Ống dẫn lưu (Sonde JJ niệu quản phủ Hydrophilic) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00096-CBPL-CK CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG Còn hiệu lực
16/03/2021

92859 Ống dẫn lưu (Sonde JJ Silicone) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THÁI DƯƠNG TD21-00100-CBPL/D-Bl CÔNG TY TNHH DYNAMED Còn hiệu lực
25/03/2021

92860 Ống dẫn lưu (Sonde JJ) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 23/1900000002/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đất Việt Thành Đã thu hồi
30/08/2021