STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92891 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 366/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92892 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 367/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92893 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 369/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92894 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 104/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

92895 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 118/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

92896 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 119/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

92897 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 117/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

92898 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 364/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92899 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 368/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021

92900 Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Na (Natri), K (Kali), Cl (Clorid), Ca (Calci), Hematocrit, Lactat TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 370/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
20/12/2021