STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
92931 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SODEMA 06/2022/SODEMA-PCBPL-BYT Còn hiệu lực
10/06/2022

92932 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 105/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

92933 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTECH VIỆT NAM 01/PL/MT Còn hiệu lực
23/08/2022

92934 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 111/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

92935 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN TIẾN 06/2022-BPL Còn hiệu lực
25/10/2022

92936 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2867A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022

92937 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 1207/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/11/2022

92938 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG HY 07/2022/PLTTBYT-HH Còn hiệu lực
29/11/2022

92939 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ GIÁO DỤC HỒNG ANH 01/PL Còn hiệu lực
13/01/2023

92940 Nhiệt kế điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT PHÁP 02-PL/2023/VP Còn hiệu lực
01/03/2023